zadzwoń: 33 854 50 45

napisz: kosta@kosta.pl

UE

Fundusze EUROPEJSKIE

Znaki funduszy EU

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

"KOSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych." Nr projektu: WND-RPSL.14.02.00-24-0622/20-004

 • Oś priorytetowa: XVI. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU
 • Działanie: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU
 • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022-04-01 – 2023-03-31
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 433 028,63 PLN
 • WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 258 190,73 PLN
 • Przedmiotem projektu jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu informatycznego, który pozwoli na informatyzację wewnętrzną przedsiębiorstwa z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy - B2E. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy KOSTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Rezultatem realizacji projektu będzie:

 • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez rozbudowę nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności,
 • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
 • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
 • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej uporządkowanie i umieszczenie w jednym systemie ERP,
 • wzrost niezawodności systemów informatycznych, poprzez zastąpienie wielu rozproszonych komponentów funkcjonalnościami zintegrowanymi w ramach jednego systemu ERP,
 • zwiększenie dostępności poszczególnych funkcjonalności oprogramowania ERP wśród poszczególnych uczestników procesów biznesowych (w tym dostęp zdalny),
 • możliwość generowania analiz danych biznesowych oraz możliwości dostępu do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji dzięki zastosowaniu systemu BI,
 • efektywniejsze zarządzanie firmą dzięki zastosowaniu systemu BI,
 • Wszystkie ww. rezultaty przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa a także utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy. Wsparty projekt pozwoli na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do przedsiębiorstwa i/lub gospodarki województwa śląskiego. Realizacja projektu podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa co zbuduje jego rynkową przewagę i pozwoli tworzyć stabilne, trwałe miejsca pracy - szczególnie ważne w kontekście sytuacji pandemicznej. Wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, usprawni procesy wewnętrzne firmy, zapewni możliwość działania zdalnego, dostęp do danych pozwoli na prostą zastępowalność pracowników w przypadku nagłej nieobecności któregokolwiek członka kadry. Usprawnione zostaną także procesy zarządcze, dostarczające dane do podejmowania strategicznych decyzji.